Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชวรเมธี ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ๑๓ โครงการ บวก ๑ ได้แก่ ๑. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม ๒. โครงการ ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ๓. โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ๔. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ๕. โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ๖. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗. โครงการพระพุทธศาสนา …

อ่านต่อ

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร)

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สรงน้ำศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ณ วัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ Download ประกาศ คลิกที่นี้

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานโครงการ “สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ๒๕๖๒”

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ "สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ๒๕๖๒" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ชั้น ๓ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ "สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ๒๕๖๒" มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยส่วนกลางกำหนดจัดที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม …

อ่านต่อ