Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร พศ. ถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม อายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

กองส่งเสริมฯลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำโดยนายณฐกร จิรภัคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ในฐานะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ ๙ วัดป่าคอวัง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ ๑๐ วัดศิลามงคล ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตามโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้ได้รับการส่งเสริมให้มีมาตรฐานและบริหารจัดการให้มีคุณภาพ รวมถึงเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และนำมาหาแนวทางแก้ไข รวมถึงการพัฒนา ในการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านทั้งสองแห่ง พร้อมผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้านได้ให้การตอนรับและร่วมกันประชุมแสดงความคิดเห็นและแนวทาง ในการมีส่วนร่วมการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนสำนักปฏิบัติธรรม ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม

อ่านต่อ

รอง ผอ.พศ. นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำโดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ ๑๐ วัดแท่นคำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้ได้รับการส่งเสริมให้มีมาตรฐานและบริหารจัดการให้มีคุณภาพ รวมถึงการประเมินผลเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข และพัฒนา ในการนี้ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาได้ร่วมลงพื้นที่สำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวด้วย และได้รับการตอนรับจากเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม และผู้นำชุมชนรวมถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ด้วย

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ คลิกที่นี่

อ่านต่อ