Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนา ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนา ถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา และพิธีปิดการสอบธรรมสนามหลวง สำหรับนักศึกษาชาวจีน สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา และพิธีปิดการสอบธรรมสนามหลวง สำหรับนักศึกษาชาวจีน สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยในพิธีปิดได้รับความเมตตาจาก พระพรหมมังคลาจารย์ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธี โดยปีการศึกษา๒๕๖๑นี้มีนักศึกษาเข้าร่วมสอบและรับประกาศนียบัตรทั้งสิ้น ๑๓๒ คน โดยการสอบธรรมสนามหลวงสำหรับนักศึกษาชาวจีนนั้นได้เกิดขึ้นโดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสยาม โดยปีนี้ได้จัดเป็นปีที่๖ ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง

ศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง(ห้องเรียนขงจื่อเค่อถังไตรมิตรวิทยาลัย) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การจัดการสอบธรรมสนามหลวงในวันนี้ เป็นการเปิดสอบของนักศึกษาชาวจีน ที่มีความสนใจศึกษาธรรมศึกษาในสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยในพิธีได้รับความเมตตาจากพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นพระพรหมมุนี มอบคำสั่งแต่งตั้งประธานอำนวยการสอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมพิธี ความว่า “การศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเป็นรากฐานของการสืบอายุพระพุทธศาสนา บูรพาจารย์และบรรพบุรุษของเราทั้งหลายได้ร่วมกันรักษาศาสนธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ยั่งยืนถึงปัจจุบัน การสอบธรรมสนามหลวงนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เป็นการวัดความรู้ที่ได้ศึกษามาว่ามีความเข้าใจถูกต้องเพียงใด การศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นก็เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและนำไปแก้ไขปัญหสที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคม การมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติคู่ควรนั้นเป็นเกียรติแก่ตนและยังเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพระศาสนาด้วย เพราะความเจริญมั่นคงของพระศาสนา ต้องอาศัยการศึกษาเบื้องต้นที่ถูกต้องและจะย่อมนำไปสู่การปฏิบัติที่งดงาม ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพุทธศาสนิกชนตลอดถึงสังคมโลก” ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ ครั้ง จะจัดขึ้นในทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน พร้อมกันนี้ในส่วนภูมิภาค ได้ให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา …

อ่านต่อ