Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พศ. สนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ที่สอบได้ จำนวน ๕๒ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๔๙ รูป รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ รูป ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตหนใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

รายการธรรมะอาสา โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  

อ่านต่อ

ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๑๙

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้ด้วย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส คลิกที่นี่

อ่านต่อ