Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 20)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมวชิรญาณ

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๔.๕๓ น. นายวรเดช ช่างบุ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร

อ่านต่อ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชประทานสัมโมทนียกถา เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จยังหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประทานสัมโมทนียกถา เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕ โดยในการนี้ นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมรับเสด็จและร่วมในพิธีด้วย

อ่านต่อ

ผลการตัดสินรางวัลโครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศ

อ่านต่อ

เอกสารประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เอกสาร EB4  คลิกที่นี่ เอกสาร EB6 คลิกที่นี่ เอกสารฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561  คลิกที่นี่ เอกสารสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมฯ  ปี 2561   คลิกที่นี่ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560  คลิกทีนี่

อ่านต่อ