Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 20)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองส่งเสริมฯลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำโดยนายณฐกร จิรภัคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ในฐานะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ ๙ วัดป่าคอวัง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ ๑๐ วัดศิลามงคล ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตามโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้ได้รับการส่งเสริมให้มีมาตรฐานและบริหารจัดการให้มีคุณภาพ รวมถึงเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และนำมาหาแนวทางแก้ไข รวมถึงการพัฒนา ในการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านทั้งสองแห่ง พร้อมผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้านได้ให้การตอนรับและร่วมกันประชุมแสดงความคิดเห็นและแนวทาง ในการมีส่วนร่วมการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนสำนักปฏิบัติธรรม ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม

อ่านต่อ

รอง ผอ.พศ. นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำโดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ ๑๐ วัดแท่นคำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้ได้รับการส่งเสริมให้มีมาตรฐานและบริหารจัดการให้มีคุณภาพ รวมถึงการประเมินผลเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข และพัฒนา ในการนี้ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาได้ร่วมลงพื้นที่สำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวด้วย และได้รับการตอนรับจากเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม และผู้นำชุมชนรวมถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ด้วย

อ่านต่อ

ติดตามผล หมู่บ้านศีล๕ คุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของจังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค ๑๓ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ได้รับมอบหมายจากพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ …

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ คลิกที่นี่

อ่านต่อ