Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือในการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การสำรวจข้อมูลครู สอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัตินิเทศก์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ โครงการ สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง …

อ่านต่อ

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุม จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑. …

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการทำงาน กำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงาน กำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับคณะกรรมการทำงาน กำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ประกอบด้วย พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง และพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นรองประธานคณะกรรมการทำงาน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ …

อ่านต่อ