Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แก่ การรณรงค์นำคำขวัญที่ชนะเลิศการประกวดมาเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางต่างๆ เพื่อกระตุ้น สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้บุคลากรในองค์กร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำเอกสารลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนอกจากนี้ที่ประชุมฯได้รับทราบการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป ชมข่าวจากกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้ที่ http://clean.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=412:2018-07-19-02-06-42

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๑ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในการนี้พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบสถิติข้อมูลการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑,ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา(B-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐,ผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และการเสนอเพื่อพิจารณาจัดตั้ง,การขยายชั้นเรียน,ย้ายสถานที่ตั้งและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัิติธรรม แผนกสามัญศึกษาในอนาคต #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether #วันอาสาฬหบูชา

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ มหาเถรสมาคม สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เเละคณะรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักรกัปป-วัตตนสูตร …

อ่านต่อ

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จประทานพัดพัฒนาโล่ย่ามและเกียรติบัตรแก่วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น๑๐๗วัด

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานพัดพัฒนา โล่ ย่าม และเกียรติบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๗ วัด แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๒๘ วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง จำนวน ๒๕ วัด และอุทยานการศึกษาในวัด จำนวน ๕๔ วัด ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอประทานพระอนุญาตกราบทูลถวายรายงานโดยสังเขป ดังนี้ “มหาเถรสมาคมและรัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้าน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับสนองนโยบายดังกล่าว …

อ่านต่อ