Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง เลขานุการกรม ในนามคณะผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ ในการนี้มีผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมในพิธี สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ภาพ/ ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

รองผู้อำนวยการ พศ. ประธานปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ผ่านมา นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และนโยบายรัฐของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องภาณุรังษี ชั้น ๑ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ภาคเช้ามีการบรรยายในหัวข้อเรื่องกฎหมายและระเบียบปฏิบัติด้านงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยนางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์ นิติกรชำนาญการ จากกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และภาคบ่ายมีการอภิปรายในหัวข้อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแนวทางการขับเคลื่อนงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” โดย ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน, ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา, ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / …

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์

 

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

อ่านต่อ