Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ฯเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ให้แก่ภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๑๐-๑๑-๑๒) จำนวน ๕๑๘ รูป ณ วัดศาสาลอย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีทรง ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๑๐-๑๑-๑๒) มีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครอง คณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๑๑๖ รูป และสอบได้ประโยค ๑-๒ จำนวน ๔๐๒ รูป รวม ๕๑๘ รูป การนี้ …

อ่านต่อ

มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๖๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

อ่านต่อ

พิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒

วันอังคาร ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 ให้แก่ภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน 444 รูป ที่ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล จำนวน 9 รูป มีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน …

อ่านต่อ

การบันทึกเทปพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะเจ้าหน้าที่จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดำเนินการบันทึกเทปพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

อ่านต่อ