Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑

s__176529431

วันนี้ (๒๖ เม.ย. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทิศตะวันออก อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ โดยมีนางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน อีกทั้งได้เชิญผู้บริหารในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกระดับ อาทิ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๗๖ จังหวัด ผู้อำนวยกอง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เป็นต้น ร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญ มั่งคง ยั่งยืน สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ประกาศใช้ โดยเฉพาะมาตรา ๖๕ …

อ่านต่อ

พศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑

s__176529497

วันนี้ (๒๖ เม.ย. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทิศตะวันออก อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ โดยมีนางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน อีกทั้งได้เชิญผู้บริหารในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกระดับ อาทิ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๗๖ จังหวัด ผู้อำนวยกอง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เป็นต้น ร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญ มั่งคง ยั่งยืน สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ประกาศใช้ โดยเฉพาะมาตรา ๖๕ …

อ่านต่อ

คนจีนแห่สอบธรรมศึกษา ภาษาจีน ระดับชั้นตรี ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน…

onab-32

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. พระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการสอบธรรมศึกษา ภาษาจีน สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมทั้งอ่านคำกล่าวเปิดการสอบของพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ว่า “การเรียน และการสอบธรรมศึกษาทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้การสอน และการสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศยังมีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วย ด้าน พระกวีวรญาณ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาจีนในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ แล้ว และถือว่ามีจำนวนนักเรียนที่เป็นคนจีนเข้าสอบมากที่สุด โดยระดับธรรมศึกษาชั้นตรี สอบ ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน สำหรับการจัดสอบธรรมศึกษาภาษาจีนนั้น ริเริ่มขึ้นโดยสำนักเรียนวัดไตรมิตรฯ ผ่านทางโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ในการอุปถัมภ์ของพระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ ซึ่งมีการจัดสอบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ๒๕๕๕ มีผู้เข้าสอบเพียง ๔๐ คน เท่านั้น …

อ่านต่อ

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐

cimg_7554

กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๐๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค ๑๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานพิธี นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายคำรายงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับงานส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา”  ในภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดย พระพหรมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร. ต่อด้วยการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีนายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ เป็นผู้ควบคุมดูแล เพื่อนำเสนอในเช้าวันต่อไป หลังจากการนำเสนอเสร็จสิ้น พระราชพรหมคุณ …

อ่านต่อ