Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙ ณ วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย

1

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙ ณ วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ ในการประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒ แก่พระภิกษุ-สามเณรที่สอบได้ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙ ณ วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย ต่อมา นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน …

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

onb_6350

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมฯ  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม

อ่านต่อ

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ กรรมการมหาเถรสมาคม

onb_6289

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/ ๒๕๖๐ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวเบิกตัวให้ พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาประชุม จึงมอบ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นผู้แทนกรรมการมหาเถรสมาคมและประธานในที่ประชุม ทั้งนี้สมเด็จพระวันรัต กล่าวให้โอวาทด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อให้คณะกรรมาธิการน้อมนำไปปฏิบัติต่อไป ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม

อ่านต่อ