Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการประชุมครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และได้กล่าวในที่ประชุมว่า “ตนมีแนวคิดว่า จะปรับปรุงหลักสูตร ธรรมศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กเยาวชนแต่ละช่วงอายุคือ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้เหมาะกับการศึกษาของแต่ละช่วงวัย” นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน โดยสังเขปว่า “การจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายของคณะสงฆ์ และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเฉียบคมและแตกฉานมากยิ่งขึ้น” การประชุมครั้งนี้ได้อาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๕๐ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาให้พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าเฝ้าทูลถวายเครื่องสักการะและผ้าไตร เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในการกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานชองรัฐ ที่มีหน้าที่รับสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยตรง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ