Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เปิดการประชุมสัมมนาฯ พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ หนกลางและหนใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

s__170270798

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ รวม ๒ วัน ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง และเจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม, พระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา, นายวิญญา ปัลดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต, และนายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะตามลำดับ ต่อมานายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ 6/2560

20130419_120632

หนังสือนำคลิกที่นี่ รายชื่อคลิกที่นี่

อ่านต่อ

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดโสธรวราราม

dsc_3699

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรง เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ ขอประทานอนุญาตกราบอาราธนาพระเถระ และเรียนเชิญข้าราชการเข้าถวายสักการะตามลำดับ จากนั้นนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน “สมณศักดิ์  หรือบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแด่พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ดังนั้น ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ถวายพระสงฆ์เป็นพระราชาคณะในประเทศและต่างประเทศ จำนวน …

อ่านต่อ

ตรวจใบสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

dsc_3352

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดตรวจใบสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑ – ๒ ถึง ประโยค ป.ธ. ๙ และประโยคบาลีศึกษา ๑ – ๒ ถึง บ.ศ.๙ เป็นเวลา ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้โอวาทคณะกรรมการผู้ตรวจใบสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ พอสังเขปว่า …

อ่านต่อ