Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.พศ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

ผอ.พศ.นำคณะผู้บริหาร ถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ ๗๗ ปี

พระพรหมเมธี วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ ๗๗ ปี ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - …

อ่านต่อ

 พิธีมอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีปิด การอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  โดย นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวถวายรายงานสรุปผลการอบรมว่า “การอบรมในครั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จำนวน ๑๗๒ รูป โดยพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณได้โปรดเมตตาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี พระราชวรมุนี ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ ในหลักวิชาการสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น หลักการสอนนักธรรม หลักการสอนธรรมศึกษา การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน หลักการเขียนแผนการสอน บทบาทของครูสอนพระปริยัติธรรม กับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และคุณสมบัติของครูสอนที่ดี การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้มีการทำแบบทดสอบก่อนการอบรมเพื่อวัดความรู้พื้นฐานก่อนการอบรม และทำแบบทดสอบหลังการอบรมเพื่อวัดผล ความรู้หลังการอบรมรวมทั้งการสาธิตการสอนในภาคปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้สรุปผลการจัดอบรม เสนอคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” …

อ่านต่อ

การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาและข้าราชการ ถวายสักการะ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถร เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบ ๖๒ ปี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ