Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการสอนครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2560 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา-แห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคณะ ได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการสอนครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียลำปาง จังหวัดลำปาง การจัดอบรมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมอบหมาย ให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ดำเนินการจัดอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จำนวน 60 โรง ได้มีความรู้ ความสามารถตลอดถึงทักษะในการปฏิบัติงานสอนอย่างมืออาชีพและสามารถไปประยุกต์ใช้ ในงานสอนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพระพุทธศาสนา (B-NET) ให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น สำหรับครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา (บาลี …

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเนกขัมธ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พันตำรวจโทร พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้นายวรเดช ช่างบุ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และเจ้าคณะภาค ๕ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

มส. ร่วมกับ พศ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๓๘ รูป ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมํกรเถร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงาน การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบทจังหวัด ๘๙ รูป รวม …

อ่านต่อ