Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.พศ.ประชุมประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) เป็นเครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ และจะต้องดำเนินการให้ครบทั้ง ๗ หมวด คือ ๑.การนำองค์การ ๒.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓.การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔.การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ๕.การมุ่งเน้นบุคลากร ๖.การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ …

อ่านต่อ

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการนี้ประทานวโรกาสให้ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เข้าถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นี้ ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนงาน โครงการ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้จัดทำแผนงาน โครงการ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๕ กลยุทธ์ ๗ แผนงาน ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ …

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานการจัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมคณะทำงานการจัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการประชุมครั้งนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคาร ๒ ชั้นที่ ๓ ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

อ่านต่อ