Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากโฆษก พศ.

ข่าวจากโฆษก พศ.

ข่าว / บทความ จาก ดร.สมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มหาเถรสมาคมเรียกประชุมพระสังฆาธิการ

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมลงมติอนุมัติโครงการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  กำหนดจัดประชุม ณ หอประชุมพุทธมณฑล ภายในพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีพระสังฆาธิการทั้งธรรมยุตและมหานิกาย เข้าร่วมประชุม  จำนวน ๒๕๐ รูป วัตถุประสงค์ของการประชุม ระบุว่าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการศาสนสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสังฆาธิการในการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ และการพระศาสนา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบแนวนโยบายในการบริหารปกครอง การพัฒนาวัด งานด้านอื่น ๆ อันจะเป็นผลดีต่อกิจการคณะสงฆ์และการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ได้รับมอบภารกิจจากมหาเถรสมาคมให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมพระสังฆาธิการในครั้งนี้ คาดหวังว่าพระสังฆาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่าง ๆ จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ …

อ่านต่อ

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ  หรือตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน  ๖ ของทุกปี ซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาส คือ มีเดือนแปดสองหน จะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ ความสำคัญของวันดังกล่าว คือ เป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง ๓ วัน เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งของพระมหาบุรุษผู้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลก ไม่มีศาสดาองค์ใดหรือศาสนาใดจะมีความอัศจรรย์เช่นนี้ โดยทั้ง ๓ วัน  มีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปี แต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ เหมือนกันทั้ง ๓ วัน ดังนั้น ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๔๒  องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา ของทุกปี ทั้งนี้  …

อ่านต่อ

รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

วันวิสาขบูชา  วันสำคัญของโลก ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  พี่น้องชาวพุทธอยากให้วันวิสาขบูชามาถึงโดยไว เนื่องด้วยเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว  อีกทั้งหน่วยราชการและองค์กรชาวพุทธทั้งหลายต่างพร้อมเพรียงกันจัดเตรียมงานบุญกันยิ่งใหญ่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทั้งถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงค้นพบสัจธรรมมาช่วยชาวโลกได้มีหนทางพ้นจากทุกข์ มีกิจกรรมหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นของใหม่ แต่สำคัญไม่แพ้ของเก่า นั่นคือ การคัดเลือกแล้วดีเด่นทางพระพุทธศาสนา ประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธ แล้วมอบรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ผู้ได้รางวัลนี้คือบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นไอดอล ผมเข้าใจว่า รางวัลเสาอโศก คงได้แนวคิดมาจากการที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดทำเสาหินขึ้นถึง ๘๔,๐๐๐ ต้น  เพื่อเป็นตัวแทนของหลักธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่มีในพระพุทธศาสนา พี่น้องชาวพุทธที่เคยไปประเทศอินเดีย คงได้เห็นเสาอโศกที่มีหัวสิงห์อยู่บนเสา เงินรูปียังมีรูปเสาอโศก แสดงว่าเสาอโศกมีความสำคัญมากทางพระพุทธศาสนา ใครได้รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”  ย่อมไม่ธรรมดารางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม  มี ๙ ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ ๑  นักธุรกิจประเภทที่ ๒  นักการศึกษา  …

อ่านต่อ