Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ (page 10)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เลือก “โฟร์-มด” เป็นทูตพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557

เวลา 14.00 น. วันที่ 9 ก.ค. สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ เทศกาลเข้าพรรษา โดยได้พิจารณาคัดเลือก ‘โฟร์’ศกลรัตน์ วรอุไร และ ‘มด’ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ ศิลปินในเครืออาร์เอส เป็น “ทูตพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557” เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่มีจิตใจดีงาม ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือสาธารณกุศลอยู่เสมอ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อประชาชนและเยาวชนของชาติ โดยร่วมเชิญ ชวนให้ชาวพุทธเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน และร่วมลดละเลิก อบายมุข สุรา ยาเสพติดให้โทษ ตลอดไตรมาสเข้าพรรษา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยจะมีการอัญเชิญพระบรมธาตุองค์สำคัญรวมถึง พระอรหันตธาตุของพระปัญจวัคคีย์ที่ 5 เป็นครั้งแรกด้วย โดยศิลปิน …

อ่านต่อ

จังหวัดสตูลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2557

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ” เป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพะสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก ซึ่งวัดต่างๆในราชอาณาจักรได้กำหนดให้จัดกิจกรรม เช่น เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา เจริญพุทธมนต์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียน สำหรับวันอาสาฬหบูชาปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ) ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน สำหรับจังหวัดสตูล กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (เวียนเทียน ) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน …

อ่านต่อ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557 ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ให้แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ วันนี้ (9 ก.ค. 57) เวลา 13.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานตั้งไว้หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประธานพิธีลุกอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานวางไว้ยังด้านหน้าประธานสงฆ์ ประธานพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษา ต่อจากนั้นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน พระสงฆ์อนุโมทนา ต่อจากนั้น เวลา 15.00 น. รองผู้ว่าราชการเดินทางไปเป็นประธานพิธีอัญเชิญต้นเทียนพรรษาพระราชทาน ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา …

อ่านต่อ

อำเภอร่องคำประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดประจำปี 2557

อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดประจำปี 2557 หน่วยที่ 4 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 มติที่ 8/2546 ณ วัดสว่างใต้ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพเมธี รองเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิ์โมลี รองเจ้าคณะภาค 9 พระเดชพระคุณพระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมประพุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูปริยัติการโกวิท รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสวัดทุกวัดในอำเภอเมือง อำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน และอำเภอร่องคำ ก่อนการประชุมนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นตัวแทนฝ่ายจังหวัดกล่าวต้อนรับและขอความร่วมมือในการสร้างความปรองดอง ทั้งในหมู่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในแต่ละอำเภอ แต่ละหมู่บ้าน ชุมชน หลังจากนั้นก็ได้มีการประชุม ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพเมธี รองเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธาน โดยสาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย การจัดศาสนศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ …

อ่านต่อ