Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 5)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองขาว พับ 4 จำนวน 4,500 ซอง  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 3 รายการ  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและออกอากาศสปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 25621  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 2 ป้าย  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตป้ายตัวอักษรสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2562  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า ฯลฯ ของส่วนภูมิภาค จำนวน 400 เล่ม  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครายาง จำนวน 9 รายการ  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับตกแต่งโต๊ะหมู่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ  คลิก …

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ

คลิก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

คลิก

อ่านต่อ