Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 4)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 21 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้ง พาร์ติชั่น คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมเครื่อง FAX PANASONIC KX-MB2170 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ 2562 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในห้องน้ำ (ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม) คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ …

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)  คลิก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ทางศาสนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ทางศาสนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)  คลิก

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โปสการ์ดพระรูปสมเด็จพระสังฆราชพร้อมซอง คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฉากหลัง (backdrop) โครงการปฐมนิเทศและการอบรมสัมมนาร่วมกัน " หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1/2561 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน …

อ่านต่อ