Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

พิธีปิดโครงการสัมมนาฯ พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ หนกลางและหนใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

s__170393633

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๗ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวถวายรายงาน การประชุมสัมมนาดังกล่าว กำหนดระยะเวลา ๒ วัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้อาราธนาพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ รวมจำนวน ๑๕๐ รูป เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในวันแรก นายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ถวายข้อมูล เรื่อง “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการส่งเสริมบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” …

อ่านต่อ

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เปิดการประชุมสัมมนาฯ พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ หนกลางและหนใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

s__170270798

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ รวม ๒ วัน ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง และเจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม, พระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา, นายวิญญา ปัลดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต, และนายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะตามลำดับ ต่อมานายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …

อ่านต่อ