Breaking News
Home / องค์ความรู้ / บทความทางพุทธศาสนา

บทความทางพุทธศาสนา

หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา โดย นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสาแห่งชาติ ในปัจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหากำไร และ มีการแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่ เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการ ทางตะวันตกกำลังสนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่า การที่จะใช้หลักการ วิธีการ หรือเทคนิคของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน 100 ปี นั้นยังเป็นหลักการที่ยังยึดกับวัตถุ รวมทั้งมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังกำไรและการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทำให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและดำรงความเป็น มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึง หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ ได้อย่างเหลือเชื่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตาม ถ้ามองภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ แล้วจะพบว่า …

อ่านต่อ

หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา โดย นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในปัจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหากำไร และ มีการแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่ เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการ ทางตะวันตกกำลังสนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่า การที่จะใช้หลักการ วิธีการ หรือเทคนิคของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน 100 ปี นั้นยังเป็นหลักการที่ยังยึดกับวัตถุ รวมทั้งมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังกำไรและการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทำให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและดำรงความเป็น มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึง หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ ได้อย่างเหลือเชื่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตาม ถ้ามองภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ แล้วจะพบว่า …

อ่านต่อ

ขอครอบครัว มีธรรมะดีๆ แค่นี้ก็พอ

มาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ จนไปสิ้นสุดวันที่ 4 มีนาคม ภายใต้ชื่อว่า "งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา" โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การฟังธรรมจากพระสงฆ์ การสวดมนต์หมู่สรภัญญะ เทศน์มหาชาติ และการเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น เป็นการร่วมมือร่วมใจกันตามแบบครอบครัวชาวพุทธระหว่างพระและฆราวาสจัดกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงสาระสำคัญอันเป็นที่มาของวันมาฆบูชา นั่นคือ การไม่ทำบาป, การทำเพ็ญความดี และทำจิตของตนให้ผ่องใส ทั้งสามนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ว่าจะช่วยเชื่อมโยงความเป็นครอบครัวที่ดีให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยได้อย่างไร เริ่มด้วยการเรียนรู้ผลจากปัญหาสังคมในขณะนี้อาจมาจากเหตุที่เราหลงลืมบางอย่างไป อย่างในมหาธรรมปาลชาดก มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อธรรมปาล ได้เดินทางไปศึกษากับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ที่เมืองตักกสิลา เขาได้เล่าให้อาจารย์ฟังว่า ครอบครัวของเขานั้นไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่ม ส่วนใหญ่จะตายตอนที่แก่ชราภาพแล้ว อาจารย์ไม่เชื่อ แต่จะพิสูจน์ความจริง จึงเอากระดูกสัตว์ใส่หม้อดิน เดินทางไปบ้านของธรรมปาล เมื่อไปถึงก็แจ้งให้พ่อแม่ญาติๆ ของเขาทราบว่า "บัดนี้ธรรมปาลได้เสียชีวิตแล้ว" พ่อแม่และญาติของธรรมปาลไม่เชื่อ ต่างพากันหัวเราะและบอกว่า "ปกติครอบครัวของเราจะไม่มีใครเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่ม เป็นเวลายาวนานมาเจ็ดชั่วคนแล้ว ทุกคนจะเสียชีวิตตอนแก่เท่านั้น นี่ไม่ใช่กระดูกของธรรมปาลลูกเรา คงเป็นของคนอื่น" …

อ่านต่อ

คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้

ชื่อว่า ทรัพย์ ใครก็อยากได้ เพราะทรัพย์นั้น คล้ายกับแก้ว สาร พัดนึก สามารถดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้า ของได้ ปัจจุบันนี้ คนมีทรัพย์ ใครๆ ก็นับเป็นญาติ ไปไหนมาไหนทุกคนก็เกรงใจให้เกียรติ ทุกคนจึงแสวงหาแต่ทรัพย์กัน วันหนึ่งๆ คนเราจะยุ่งอยู่กับธุระหน้าที่การงานเพื่อทรัพย์ทั้งนั้น คนไม่ขยันก็ไม่สามารถจะหาทรัพย์ได้ ต้องเป็นคนขยันเท่านั้น คนขยันจะก้มหน้าก้มตาทำงานโดยไม่เกี่ยงว่า อากาศหนาวเกินไป ร้อนเกินไป ทำงานได้ทั้งนั้น ไม่ผัดวันประกันพรุ่งว่า เวลานี้เย็นแล้วแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำเถอะ เวลานี้ยังเช้าอยู่สายหน่อยค่อยทำ ไม่บ่นว่า หิวมากขอกินก่อน กระหายนักขอดื่มก่อน คนขยันต้องขยันในการทำงานที่เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของตนอย่างมีเกียรติ ไม่กินแรงหรือเอาเปรียบผู้อื่น คนพิการทางร่างกาย อวัยวะไม่สมประกอบ ไม่สามารถประกอบกิจในหน้าที่การงาน คือ ทำมาหากินได้ อย่างนี้สมควรจะได้รับความเมตตาจากผู้คน คนขยันเท่านั้นจึงจะหาทรัพย์ได้ ความสำคัญของการที่ได้ทรัพย์มาแล้วจะทำอย่างไร จึงจะรักษาทรัพย์นั้นไว้ได้ ถ้าหากหามาได้แล้วเก็บไว้ไม่อยู่มันก็ไม่มีประโยชน์ เหมือนเอาภาชนะก้นกลวงไปตักน้ำ ตักได้น้ำเต็มภาชนะแล้วน้ำไม่อยู่จะมีประโยชน์อะไร ประโยชน์ของการมีทรัพย์จึงอยู่ที่การรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้นั้นไว้ให้ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แนะวิธีรักษาทรัพย์ที่หามาได้ว่า "ผู้ขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท เข้าใจจัดการเลี้ยงชีวิตพอสมควร จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้" …

อ่านต่อ