Breaking News
Home / เกี่ยวกับสำนักพุทธ / เกี่ยวกับสำนักพุทธ

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑ นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๒ พลตำรวจโทอุดม เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๓ นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๔ นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๕ นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๖ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๘ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑๐

อ่านต่อ

ผู้บริหาร

  ผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑) นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒) นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓) นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ    นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ    นางกัญฐณา  หินเมืองเก่าผู้ตรวจราชการสนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล  นางสาวสุวรรณี  แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง …

อ่านต่อ