Breaking News
Home / เกี่ยวกับสำนักพุทธ

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกาญจนบุรี นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุทธิชัย อิงคยะกุลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกำแพงเพชร   นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น นายสันติ ดินม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายเดชา ก่อเกิดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี   นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท นายณรงศักดิ์  อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยภูมิ นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชุมพร นายประพันธ์  คำจ้อยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย   นายธีรพงษ์ …

อ่านต่อ

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑ นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๒ พลตำรวจโทอุดม เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๓ นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๔ นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๕ นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๖ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๘ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑๐

อ่านต่อ