Breaking News
Home / เกี่ยวกับสำนักพุทธ

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ต้องการแก้ไขข้อมูล และส่งรูปผู้บริหาร กรุณาติดต่อผ่านอีเมล onab@onab.go.th หรือ โทร.02441 7940 นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศิริพร เรืองวงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร   นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น นายสันติ ดินม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุริยันต์  สาระบุตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี   นายวิชัย ทิพรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท นายณรงศักดิ์  อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร นายประพันธ์  คำจ้อยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย   นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง …

อ่านต่อ

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑ นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๒ พลตำรวจโทอุดม เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๓ นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๔ นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๕ นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๖ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๘ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๙  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑๐

อ่านต่อ