Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งความประสงค์ขอย้าย

แจ้งความประสงค์ขอย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ ระดับชำนาญงาน ใ้หยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่ วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่

อ่านต่อ

สำนักนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์

สำนักนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับ คลิกที่นี

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 34 เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำทะเบียนสนามหลวงแผนกบาลีประจำปี พ.ศ. 2561 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเบอร์โทรศัพท์พร้อมเลขหมาย กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ พศป. สำนักงานศาสนสมบัติ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อต่อยูเนียน PE จำนวน 1 ตัว คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง PRINTER HP PRO 400 M401d คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ และเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 …

อ่านต่อ

ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ

ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ