Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) คลิกที่นี่

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๗๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๗๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ คลิกที่นี้

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง ย้ายข้าราชการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ