Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

แจ้งความประสงค์ขอย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

แจ้งความประสงค์ขอย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้ที่ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ประเภทอำนวยการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงและระดับต้น ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก คลิกที่นี่

อ่านต่อ

อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ประเภทวิชาการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑คลิกที่นี่

อ่านต่อ