Breaking News
Home / คลังข้อมูล / คลังข้อมูล

คลังข้อมูล

สู่การศึกษาแนวพุทธ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

สู่การศึกษาแนวพุทธ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  

อ่านต่อ

การศึกษา ฉบับง่าย Education Made Easy โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

การศึกษา ฉบับง่าย Education Made Easy โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  

อ่านต่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  

อ่านต่อ

กระแสธรรม กระแสไท โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

กระแสธรรม กระแสไท โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  

อ่านต่อ