Breaking News
Home / เกี่ยวกับสำนักพุทธ / ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่

นายบุญเลิศ โสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาญจนบุรี

นายศุภเดช การถัก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาฬสินธุ์

นางศิริพร เรืองวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกำแพงเพชร

 

นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่น

นายสันติ ดินม่วง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดจันทบุรี

นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา


นายสุริยันต์  สาระบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชลบุรี

 

นายวิชัย ทิพรักษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยนาท

นายณรงศักดิ์  อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชุมพร


นายประพันธ์  คำจ้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

 

นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่
นายสยามพัชร์ ทิพสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตรัง

นายเกษม สุดดี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตราด


นายสมพงษ์  หมวดไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตาก

 

นายวินัย  ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครนายก

นายสุพจน์ คงทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครพนม

 
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม


นายบัญชายุทธ์ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา

 

นายวาทิน  กรดเต็ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครสวรรค์

นายสาโรช กาลศิริศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรี


นายมานะ  ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส

 

นายณฐกร จิรภัคพงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน

นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบึงกาฬ

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์


นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

 

นายวิวัฒน์ วันกุมภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางนัทธมน จินดาโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปราจีนบุรี

นายจรัญ มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปัตตานี


นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพังงา


นายบุญสืบ ศรีใส
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง

นายอัครชัย ได้ผลธัญญา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร


นางสาวสุวรรณี  แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิษณุโลก

 

นายจรัญ มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวพัชรา สุคันธี 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแพร่


นางสาวเกษสุดา  ต. เจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา

 

นายวิญญา  ปลัดขวา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดภูเก็ต

นายสุทธิชัย อิงคยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมหาสารคาม

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร


นายเกียรติพงษ์ โรคน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นายธวัฒน์ แท่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยะลา

นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยโสธร

นายชัยมงคล  ศรีทองแดง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด


นางฐิติรัตน์ ลำดวน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระนอง

 

ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง

นายสนธยา เสนเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี


ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลพบุรี

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำปาง

 

นายสำราญ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำพูน

นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเลย

นายเสถียร  เหล่าคนค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ


นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสกลนคร

 

นายถมยา ศรีประสม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสงขลา


นางวรรณี นวลแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสตูล

นางสุภาพร ชลวิถี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ


นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุมทรสงคราม

 

นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร


นางสาลี่ อินทสังข์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระแก้ว

นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระบุรี


นายณรงค์เดช  ชัยเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสิงห์บุรี

 

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุโขทัย

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฏร์ธานี


นายเพทาย สดทรงศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์

 

นายสมศักดิ์ สะมะโน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองคาย

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

นายแก้ว ชิดตะขบ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอ่างทอง


นายธงชัย พลพวก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี

 


นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุทัยธานี


นายบรรณกิจ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ์


นายวีระ ดาวศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอำนาจเจริญ

นายวิรอด  ไชยพรรณา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ต้องการแก้ไขข้อมูล และส่งรูปผู้บริหาร กรุณาติดต่อผ่านอีเมล onab@onab.go.th

หรือ โทร.02441 7940