Breaking News

ผู้บริหาร

 

ผู้บริหาร
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสมเกียรติ ธงศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)

นายจิรวิทย์ นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)

นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายสิปป์บวร แก้วงาม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
 นายอินทพร จั่นเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
 นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
นายสิทธิกร อ้วนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
 นางสาวสุวรรณี  แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
เลขานุการกรม


นางสาวพัชรา  สุคันธี
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน


นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
 นายภาณุพงศ์  คงเชื้อจีน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว
ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามทุจริต
นางหนึ่งฤทัย พูลลา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ปรับปรุง ณ วันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๖๑

Check Also

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ