Breaking News

ผู้บริหาร

 

ผู้บริหาร
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสมเกียรติ ธงศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)

นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายสิปป์บวร แก้วงาม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
 นายอินทพร จั่นเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
 นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม
นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
 นางสาวสุวรรณี  แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
เลขานุการกรม


นางสุภาพร ชลวิถี
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน


นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
นายภาณุพงศ์  คงเชื้อจีน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลุ่มงานขึ้นตรง

นางพัทยา ทองเสภี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามทุจริต
นางหนึ่งฤทัย พูลลา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ปรับปรุง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Check Also

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ