Breaking News
Home / เกี่ยวกับสำนักพุทธ / ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ต้องการแก้ไขข้อมูล และส่งรูปผู้บริหาร กรุณาติดต่อผ่านอีเมล onab@onab.go.th

หรือ โทร.02441 7940

นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่

นายบุญเลิศ โสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
นายศุภเดช การถัก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
นางศิริพร เรืองวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

 

นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

นาย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสุริยันต์  สาระบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

 

นายวิชัย ทิพรักษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

นายณรงศักดิ์  อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
นางสาวสุวรรณี  แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

นายประพันธ์  คำจ้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

 

นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
นายสยามพัชร์ ทิพสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
นายสันติ ดินม่วง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

นายสมพงษ์  หมวดไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

 

นายวินัย  ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
นางกัณฐนา หินเมืองเก่า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

นายบัญชายุทธ์ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

 

นางสุภาพร เกตุสุริยงค์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวพัชรา สุคันธี 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี

นายมานะ  ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

 

นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

นายณรงศักดิ์  อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
นายประสงค์ ทองประ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 

นายเสถียร  เหล่าคนค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางนัทธมน จินดาโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
นายจรัญ มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายสมศักดิ์ สะมะโน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
นายอัครชัย ได้ผลธัญญา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

นายบุญเรือง แตงก่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

 

นายสาธิต เกียรติสุพิมล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์
นายณฐกร จิรภัคพงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

 

นายวิญญา  ปลัดขวา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

นายสมพร  จันอุด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

นายเกียรติพงษ์ โรคน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นายธวัฒน์ แท่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา

นายวีระเกียรติ สานุทัศน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
นายชัยมงคล  ศรีทองแดง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุพจน์ คงทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง

 

ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

นายสนธยา เสนเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
นางอุดมพร  โรจน์สัตตรัตน์  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 

นายภฏ ภูปรเศรษฐ์
รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

นายพัทยา ทองเสภี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
นางดาลัด หิรัญไพบูลย์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

 

นายถมยา ศรีประสม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา

นายวาทิน  กรดเต็ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุมทรสงคราม

 

นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
นายเดชา  ก่อเกิด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

นายณรงค์เดช  ชัยเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี

 

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายเพทาย สดทรงศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

 

นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

นายแก้ว ชิดตะขบ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
นายธงชัย พลพวก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

นายสุทธิชัย อิงคยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

 


นายบรรณกิจ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
นายสำราญ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

นายวิรอด  ไชยพรรณา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี