Breaking News
Home / 2020 / Ҿѹ / 21

Daily Archives: Friday, 21 February 2020

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี

อายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี และร่วมพิธีเชิญสุพรรณบัฏ เพื่อประกอบพิธีสมโภชสุพรรณบัฏ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖) กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร รองแม่กองธรรมสนามหลวง ❖ ลำดับสมณศักดิ์ ❖ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค …

อ่านต่อ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสาโรจน์ กาลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุม โดยก่อนการประชุม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / …

อ่านต่อ