Breaking News
Home / 2020 / Ҿѹ / 06

Daily Archives: Thursday, 6 February 2020

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสนาจารย์ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ วัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสนาจารย์ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี๒๕๖๓ ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๒ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และภายหลังพิธีเปิด นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษถวายความรู้แด่พระวิปัสนาจารย์ที่ร่วมโครงการในหัวข้อ “การส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งพระอุปัชฌาย์

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ที่ผ่านการฝึกอบรม หรือสอบความรู้โดยมีเจ้าคณะใหญ่ในแต่ละหนเป็นประธานมอบตราตั้งให้กับพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองของตน ประกอบด้วย พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เจ้าคณะใหญ่หนใต้ และพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ทั้งนี้มีพระสังฆาธิการที่สอบผ่านเป็นพระอุปัชฌาย์ จำนวน ๓๕๑ รูป แบ่งเป็นพระอุปัชฌาย์สามัญ ๓๓๕ รูป และพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ๑๖ รูป ซึ่งในจำนวนพระอุปัชฌาย์วิสามัญ พบว่ามีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ สมเด็จธงชัย รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้สำหรับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ …

อ่านต่อ

พิธีเปิดการปฏิบัติธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. -พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง และให้โอวาทแก่พระสงฆ์ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้...นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายสักการะและกล่าวถวายรายงาน พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ