Breaking News
Home / 2019 / áҤ / 04

Daily Archives: Thursday, 4 July 2019

พิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒

วันอังคาร ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 ให้แก่ภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน 444 รูป ที่ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล จำนวน 9 รูป มีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน …

อ่านต่อ