Breaking News
Home / 2019 / ¹ / 18

Daily Archives: Thursday, 18 April 2019

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่วัดศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร ฝ่ายมหานิกาย จำนวน ๑ ไตร ฝ่ายธรรมยุต จำนวน ๑ ไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน ๗๖ ไตร และกระทรวงศึกษาธิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๘๒ ไตร ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดที่จัดโครงการ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา …

อ่านต่อ