Breaking News
Home / 2019 / ¹ / 11

Daily Archives: Thursday, 11 April 2019

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพรวันสงกรานต์ ประเพณีอันดีงามของไทย

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรวันสงกรานต์ ประเพณีอันดีงามของไทย ต้องช่วยกันสืบสาน อย่าให้สิ้นสูญ เมื่อวันที่ ๑๐เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ. ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในวาระปกติ โดยก่อนเริ่มการประชุม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ประทานวโรกาสให้ผู้บริหาร และข้าราชการพศ.เข้าเฝ้าถวายน้ำสรง เนื่องในวันสงกรานต์ จากนั้นทรงประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ ว่า สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน มีการแสดงออกทางกาย และทางวาจา ที่น่าชื่นใจต่อกัน ผู้น้อยก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อ เอ็นดูต่อผู้น้อย ด้วยความจริงใจ นับเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไป อย่าให้สิ้นสูญ ขอย้ำว่า เรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคน เป็นพระมีหน้าที่ตามพระธรรมวินัย เป็นข้าราชการก็มีหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาข้าราชการ เป็นพลเมืองก็มีหน้าที่พลเมือง จึงขอให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี …

อ่านต่อ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

อ่านต่อ