Breaking News
Home / 2019 / ¹ / 05

Daily Archives: Friday, 5 April 2019

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นประธานสงฆ์ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๕ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถนำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และครอบครัว ตลอดถึงประเทศชาติเป็นการสำคัญ โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง ๗ – ๑๔ ปี เข้ารับการบรรพชา และพำนักศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และวิชาพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล จำนวน ๑๐๐ …

อ่านต่อ

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ