Breaking News
Home / 2019 / Ҿѹ / 22

Daily Archives: Friday, 22 February 2019

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันนี้ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระบัญชาให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี สมเด็จพระวันรัต กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า การศึกษาสงฆ์ คือ หลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรที่คณะสงฆ์ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม(มส.) กำหนดแบ่งเป็น ๓ แผนก คือ แผนกธรรม …

อ่านต่อ

รมต.สุวพันธุ์ รณรงค์พัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองสาขา ณ อ.วังน้อย และ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

มื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานราชการในเขตอำเภอวังน้อยและอำเภอภาชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองสาขา ณ วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม อำเภอวังน้อย วัดธรรมสินธุ์โสภา และวัดทุ่งชาน อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการติดตามการดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากร รวมถึงคลองสาขา โดยเฉพาะคลองสาขาที่ผ่านวัดต่างๆ ทั้งนี้ ได้ถือโอกาสขอบคุณทางคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาลำคลอง โดยมีวัดและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้างการเรียนรู้ และสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนในการรักษาลำคลอง ซึ่งผลจากการติดตามในภาพรวมของโครงการนั้น พบว่าพื้นที่ส่วนปลายของคลองเปรมประชากร ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น สภาพแม่น้ำคลองอยู่ในสภาพที่ดี …

อ่านต่อ

รายงานการจัดกิจกรรมพุทธมณฑล ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการจัดกิจกรรมพุทธมณฑล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ คลิกที่นี้ รายงานการจัดกิจกรรมพุทธมณฑล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ คลิกที่นี้

อ่านต่อ