Breaking News
Home / 2019 / Ҿѹ

Monthly Archives: Ҿѹ 2019

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ก.พ.

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่

อ่านต่อ

การประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. เนื่องใน การประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ อาคารหอประชุม มวก. ๘๔ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ และการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตามหลัก ๕ ส ให้เกิดการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑ (ธรรมยุต) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม โดยการนี้นางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชน ร่วมรับเสด็จ และร่วมในพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถ ชั้น ๒ วัดสัมพันธวงศาราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

อ่านต่อ