Breaking News
Home / 2019 / Ҥ / 18

Daily Archives: Friday, 18 January 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

เอกสารเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ และคณะ สำนักต้านทุจริตศึกษา

เอกสารเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ และคณะ สำนักต้านทุจริตศึกษา Download เอกสาร  คลิกที่นี้

อ่านต่อ

พศ. ร่วมประชุมอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุมอนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยมีคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการต้นแบบการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ ห้องปฏิบัติธรรมและหอเกียรติยศพระราชวิสุทธิมงคล วัดดอนเมือง พระอารามหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดที่ติดคลองเปรมประชากร (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา) นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมในพิธี ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินโครงการที่สำคัญ เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยคัดเลือกชุมชนตามลำน้ำต่างๆ จังหวัดละ ๑ ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาลำน้ำจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ การส่งเสริมและพัฒนารายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ริมน้ำ รวมทั้งการพัฒนาคลองเปรมประชากร สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในการพัฒนาคลองเปรมประชากร …

อ่านต่อ