Breaking News
Home / 2019 / Ҥ / 17

Daily Archives: Thursday, 17 January 2019

พิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา (B – NET)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา (B – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธี สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) มีกำหนดจัดทดสอบการศึกษาระดับชาติพระพุทธศาสนา(B – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปัจจุบัน การสอบ B – NET นั้นมีความสำคัญกับโรงเรียน ครู และผู้เรียนเป็นอย่างมาก เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความคิด ของนักเรียน โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …

อ่านต่อ

รมต. ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีพระปลัดมงคล สิริภทฺทเมธี เจ้าอาวาสวัดให้การต้อนรับและนำชมภายในบริเวณวัด วัดทุ่งบ่อแป้นได้เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ - อัมพาตมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แรกเริ่มใช้โรงครัวของวัดเป็นสถานบำบัดฟื้นฟูฯ มีผู้ป่วยวันละ ๒ คน พอปลายปี ๒๕๓๙ ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นวันละ ๑๐ - ๒๐ คน ทำให้สถานที่โรงครัวนั้นคับแคบไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเห็นความจำเป็นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้บริจาคปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินประมาณ ๑๔ ไร่ เพื่อจัดสร้างเป็นอาคารผู้ป่วย รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด ๑๓ อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้วันละ ๗๐ คน แยกเป็นประเภทผู้ป่วยที่มาพักพร้อมญาติประมาณ …

อ่านต่อ