Breaking News
Home / 2018 (page 30)

Yearly Archives: 2018

รอง ผอ.พศ.เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ เพื่อให้นักวิชาการศาสนา และนักวิชาการศาสนศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยสามารถนำทักษะ เทคนิค กระบวนการไปบูรณาการกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และนักวิชาการศาสนา ที่ดูแลด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๑๕๐ คน ระยะฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ …

อ่านต่อ

คณะข้าราชการบรรจุใหม่ พศ. เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๕๘ คน เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งออกเป็น ๘ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สำนักงานเลขานุการกรม, สำนักงานศาสนสมบัติ, กองพุทธศาสนศึกษา, กองพุทธศาสนสถาน, สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, สำนักงานพุทธมณฑล, กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา, กลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้น ๆ ที่ตนเลือกสังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

ผอ.พศ.ปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน ๕๕ คน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานจำนวน ๒ คน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๕๘ คน การอบรมภาควิชาการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Day2 วันอังคารที่ …

อ่านต่อ

พศ.ขอเชิญชวนโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน และร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี "เงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" เลขที่บัญชี ๐๕๙-๑-๐๗๔๙๘-๒  

อ่านต่อ