Breaking News
Home / 2018 (page 189)

Yearly Archives: 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกาญจนบุรี นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุทธิชัย อิงคยะกุลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกำแพงเพชร   นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น นายสันติ ดินม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายเดชา ก่อเกิดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี   นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท นายณรงศักดิ์  อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยภูมิ นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชุมพร นายประพันธ์  คำจ้อยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย   นายธีรพงษ์ …

อ่านต่อ

พิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโดยสังเขปว่า “ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของคณะสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนถ้าปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับ สำนักนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นโดยส่วนกลางขอความเมตตาอนุเคราะห์เจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา และในส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นมัสการเจ้าคณะจังหวัดเพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้ปฎิบัติหน้าที่สอน ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนด จำนวน ๒๐๐ รูป เข้ารับการอบรม ณ วัดนวลจันทร์ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ โดยครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูล กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการดำเนินการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

            วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูล กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการดำเนินการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ด้วยในการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูล กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการดำเนินการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาประจำจังหวัด พระราชวรมุนี ประธานคณะทำงานศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูล กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการดำเนินการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา …

อ่านต่อ