Breaking News
Home / 2018 / ѹҤ / 26

Daily Archives: Wednesday, 26 December 2018

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ทั่วประเทศ

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย จัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา โดย สังเขปดังนี้ พระปริยัตินิเทศก์ เป็นบุคลากรทางการศึกษาของคณะสงฆ์ มีความสำคัญ มีหน้าที่หลักคือการนิเทศ ติดตามประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แก่เจ้าคณะจังหวัด และ เจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา หากพระปริยัติเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการจัดการศึกษาเพิ่มศักยภาพของพระภิกษุ …

อ่านต่อ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลถวายรายงาน โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า “ในฐานะที่ผมได้รับภารธุระ ในงานพระธรรมทูตมานับแต่ยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน จึงขอใช้โอกาสนี้ ปรารภข้อคิดบางประการกับท่านทั้งหลายสักเล็กน้อย ในฐานะพระธรรมทูตรุ่นพี่พูดคุยกับพระธรรมทูตรุ่นน้อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่โดยตรงของพระภิกษุ ท่านทั้งหลายเมื่อได้อุปสมบทเข้ามาสู่พระศาสนานี้ จึงมีหน้าที่เผยแผ่พระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขจรขจายไป ด้วยน้ำใจกรุณาอย่างบริสุทธิ์ ไม่พึงมุ่งหวังลาภสักการะใดๆ แต่พึงมุ่งหมายเพื่อให้ธรรมะ เรืองรองขึ้นอย่างกว้างขวาง ให้เป็นแสงสว่างทางปัญญา ช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลชาวโลก อย่างไรก็ตาม การช่วยกันหมุนกงล้อแห่งธรรม หรือที่เรียกว่า ‘ธรรมจักร’ ให้ขับเคลื่อนไปนั้น …

อ่านต่อ