Breaking News
Home / 2018 / ѹҤ / 12

Daily Archives: Wednesday, 12 December 2018

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานปฐมนิเทศและอบรมสัมมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ข้าราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เข้าใจคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ และการประพฤติบฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ประกอบด้วยข้าราชการบรรจุใหม่ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน ๔๗ คน โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น ๔ ภาค ภาคที่ ๑ การอบรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง …

อ่านต่อ

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญคือ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม รายงานการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย และการพัฒนาฟื้นฟูคลองเปรมประชากร โดยรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานในพระองค์ จะทำการฟื้นฟูคลองเปรมประชากรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม …

อ่านต่อ