Breaking News
Home / 2018 / Ȩԡ¹ (page 14)

Monthly Archives: Ȩԡ¹ 2018

การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือในการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การสำรวจข้อมูลครู สอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัตินิเทศก์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ โครงการ สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง …

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขาด 40,000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา คลิกที่นี่ ราคากลาง คลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่ TOR คลิกที่นี่  

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ร่าง TOR  คลิกที่นี่ ร่างเอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ราคากลาง คลิกที่นี่

อ่านต่อ