Breaking News
Home / 2018 / Ȩԡ¹ / 14

Daily Archives: Wednesday, 14 November 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการสนับสนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุ สามเณรและบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา เดินทางไปศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่ รายละเอียดคุณลักษณะ คลิกที่นี่ ราคากลาง คลิกที่นี่

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชวรเมธี ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ๑๓ โครงการ บวก ๑ ได้แก่ ๑. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม ๒. โครงการ ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ๓. โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ๔. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ๕. โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ๖. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗. โครงการพระพุทธศาสนา …

อ่านต่อ