Breaking News
Home / 2018 / Ҥ / 26

Daily Archives: Friday, 26 October 2018

ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น สำหรับรอบการประเมินรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น สำหรับรอบการประเมินรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) คลิ๊กที่นี้

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการทำงาน กำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงาน กำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับคณะกรรมการทำงาน กำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ประกอบด้วย พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง และพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นรองประธานคณะกรรมการทำงาน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ …

อ่านต่อ