Breaking News
Home / 2018 / Ҥ / 19 (page 2)

Daily Archives: Friday, 19 October 2018

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย สำหรับการประชุมมหาเถรสมาคมในวันนี้ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และเจ้าคณะภาค ๕ เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) …

อ่านต่อ

รอง ผอ.พศ.เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ เพื่อให้นักวิชาการศาสนา และนักวิชาการศาสนศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยสามารถนำทักษะ เทคนิค กระบวนการไปบูรณาการกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และนักวิชาการศาสนา ที่ดูแลด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๑๕๐ คน ระยะฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ …

อ่านต่อ

คณะข้าราชการบรรจุใหม่ พศ. เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๕๘ คน เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งออกเป็น ๘ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สำนักงานเลขานุการกรม, สำนักงานศาสนสมบัติ, กองพุทธศาสนศึกษา, กองพุทธศาสนสถาน, สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, สำนักงานพุทธมณฑล, กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา, กลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้น ๆ ที่ตนเลือกสังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

ผอ.พศ.ปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน ๕๕ คน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานจำนวน ๒ คน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๕๘ คน การอบรมภาควิชาการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Day2 วันอังคารที่ …

อ่านต่อ