Breaking News
Home / 2018 / Ҥ / 08

Daily Archives: Monday, 8 October 2018

ประชุมศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระราชวรมุนี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ การนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุม เพื่อศึกษาข้อมูล กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการดำเนินการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำจังหวัด ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

พศ. จัดประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนปริยัติธรรม-สามัญ

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยที่ประชุมมีมติกำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขึ้นในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หน้าวิหารพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการแผนกสามัญศึกษา วิชาการแผนกพระพุทธศาสนา ทักษะวิชาชีพ และสุนทรียภาพด้านศิลปะ การบรรยายธรรม การแต่งกลอน การเขียนเรียงความ รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนพระภิกษุ – สามเณร …

อ่านต่อ

พศ. ขอเชิญชม รายการ เดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น “การขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล ๕” ในวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

อ่านต่อ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯทรงเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร – สมุทรปราการ ธรรมยุต โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า “การทำงานทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหาร จำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดา แต่อันที่จริงถ้าใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่า หนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอ ความอดทนอดกลั้นต่อโลกธรรมฝ่ายที่ไม่น่าพึงใจนั้น เป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารทุกระดับต้องสั่งสมอบรมให้เจริญขึ้น เพื่อเป็นประตูสู่การแก้ไขปัญหา กระทั่งบรรลุถึงความเจริญงอกงามได้ หากลองศึกษาใคร่ครวญถึงประวัติการของหมู่คณะจะพบว่าบูรพาจารย์ของเราทั้งหลาย ทรงมี และมี ‘ขันติธรรม’ คือความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งยวด ในการก่อร่างสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของคณะสงฆ์ ทำให้เราทั้งหลายได้มีที่พึ่งพาอาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ ผมจึงขอเน้นย้ำให้ทุกท่านมี ‘ขันติ’ เป็นคุณธรรมพื้นฐานอย่างหนักแน่นมั่นคง แล้วขันติธรรมจะช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ ซึ่งเกื้อกูลต่อความสำเร็จขั้นต่อๆ ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นความพากเพียร ความสามัคคี ความเสียสละ …

อ่านต่อ