Breaking News
Home / 2018 / Ҥ / 05

Daily Archives: Friday, 5 October 2018

พศ.ยืนยันการตีฆ้อง ตีระฆังภายในวัด เป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนาน เพื่อใช้เป็นสัญญาณประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยืนยันการตีฆ้อง ตีระฆังภายในวัด เป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนาน เพื่อใช้เป็นสัญญาณประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา ข่าวจาก : http://news.ch3thailand.com

อ่านต่อ

ข้าราชการบรรจุใหม่ พศ. ร่วมงานวันศาสนูปถัมภ์และเยี่ยมชมพุทธมณฑล

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนา เข้าร่วมงานวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในพุทธมณฑล ประกอบด้วย ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สังเวชนียสถานจำลอง และหอพระไตรปิฎกหินอ่อน พร้อมทั้งเข้ากราบสักการะพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ โดยมี พระครูพิพิธธรรมภาณ (สมมิตร อาจารสิริ) ประธานพระวิทยากรศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาพุทธมณฑล, นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล และนายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน บรรยายและให้การต้อนรับ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

พิธปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนB-NET รร.พระปริยัติธรรม

วันนี้ พุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โดยกองพุทธศาสนศึกษา จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้เข้าอบรมในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพิธีได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแด่ผู้เข้าอบรม โดยมีนายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธี สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) มีกำหนดจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา(B-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งในปัจจุบันการสอบ B-NET มีความสำคัญกับโรงเรียน ครู และผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยการสอบ B-NET นั้น เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของผู้เรียนโดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม …

อ่านต่อ

พิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรริเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรริเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในการบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๕ ปี แห่งการประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะกรรมการพร้อมผู้มิจิตศรัทธา ร่วมกันจัดหาทุนสนับสนุนในการประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ให้แก่องค์กรและบุคคลที่สมควรต่าง ๆ ได้แก่ ๑.ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประทานให้แก่สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาทั่วประทศ จำนวน ๑๙ สำนัก ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒.ทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ในโรงพยาบาลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงดำริจัดสร้าง จำนวน ๑๗ โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ ๑๙ …

อ่านต่อ