Breaking News
Home / 2018 / Ҥ / 03

Daily Archives: Wednesday, 3 October 2018

ครบรอบ ๑๖ ปี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในงานวันศาสนูปถัมภ์ และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีที่ ๑๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง ภายใต้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับการสถาปนาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ และในวันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอายุกาลดำเนินภารกิจ ครบรอบปีที่ ๑๖ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / …

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ราย

วัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ คลิกที่นี่ เครื่องไทยธรรม และดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา คลิกที่นี่ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๘ รายการ คลิกที่นี่ เครื่องใช้ของสมเด็จพระสังฆราช ๑๓ รายการ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ของ พศ.

  ลำดับ ชื่อไฟล์-วิทยากร ลิงค์  1 1.นางสาวรุ่งวิไล โคตรสาลี  คลิกที่นี่  2  นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์  คลิกที่นี่  3  พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง  คลิกที่นี่  4  ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ....  คลิกที่นี่  5  นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์  คลิกที่นี่  6  การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  คลิกที่นี่  7  ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบงบการเงิน พศ.  คลิกที่นี่

อ่านต่อ