Breaking News
Home / 2018 / ѹ¹ / 18

Daily Archives: Tuesday, 18 September 2018

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลิกที่นี่

อ่านต่อ

พศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และนโยบายรัฐ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องภาษุรังษี โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง เลขานุการกรม ในนามคณะผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมระดมความคิด วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะสงฆ์ พร้อมทั้งทบทวนเป้าหมายหลัก มาตรการ แนวทาง กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ รวมทั้งผลผลิต แผนงาน โครงการ ที่ยังมีข้อควรปรับปรุง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ และนโยบายรัฐของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญตามมาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานต่างๆให้มีความสอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” และได้อภิปรายในหัวข้อ …

อ่านต่อ

รอง ผอ.พศ.พร้อมด้วยผู้บริหาร พศ. ถวายมุทิตาจิตแด่พระพรหมบัณฑิตเนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุทิตาสักการะพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ