Breaking News
Home / 2018 / ԧҤ / 20

Daily Archives: Monday, 20 August 2018

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

อ่านต่อ

โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนและข้าราชการ เพื่อความมั่นคงของชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ และโรงเรียนราชินีทิศ๒ วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนและข้าราชการ เพื่อความมั่นคงของชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์" จัดขึ้นในวัน ศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอุดรธรรมาณุสรณ์และโรงเรียนราชินูทิศ ๒ จำนวน ๖๐๐ คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาตนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์และเป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข เพื่อความมั่นคงของชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีพระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดและบรรยายธรรมพิเศษในครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง พนักงานศาสนการและลูกจ้างประจำศาสนสมบัติกลาง พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง พนักงานศาสนการและลูกจ้างประจำศาสนสมบัติกลาง พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ คลิกที่นี่

อ่านต่อ