Breaking News
Home / 2018 / áҤ / 09

Daily Archives: Monday, 9 July 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ

วัสดุสำนักงาน 18 รายการ  คลิกที่นี่ จ้างทำสกู๊ปข่าว  คลิกที่นี่ จ้างพิมพ์เกียรติบัติ คลิกที่นี่ พิมพ์แถลงการณ์คณะสงฆ์ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๓ รุ่นที่ ๕ และ ๖

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๓ : รุ่นที่ ๕ และ ๖ โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวรายงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในระยะที่ ๓ โดยการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิน ๑๐๔ รูป ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๗ วัน รวม ๖๐ ชั่วโมง ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ - ๙ แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๒๖๑ รูป และประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๖๑๘ รูป รวม ๘๗๙ รูป ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน โดยในพิธีมีข้าราชการ …

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๓ : รุ่นที่ ๕ และ ๖ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง บรรยายในหัวข้อ “ภาวะผู้นำของพระผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมไทยแลนด์ ๔.๐ สู่การประยุกต์รูปแบบบวรทั้ง ๓ สถาบัน” และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณาจารย์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง บรรยายในหัวข้อ “ผู้นำยุคดิจิทัล และการบริหารสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐”, “รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมยอดคนดีศรีนายโรงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง”, “การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร” และ “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากนั้นเป็นการนำชมการเรียนการสอนตามห้องเรียนหมวดวิชาต่างๆ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง …

อ่านต่อ