Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ (page 8)

Monthly Archives: Զع¹ 2018

พศสนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม๓ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้ จำนวน ๓๐๕ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๓๖๕ รูป รวมทั้งสิ้น ๖๗๐ รูป ณ วัดพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี การนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน โดยในพิธีมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว …

อ่านต่อ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถวายรายงานหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยสังเขป ดังนี้ "หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ถือเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งคือ วัดในพระพุทธศาสนาสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนนำในการเผยแผ่หลักธรรม และเป็นศูนย์กลางชุมชน สามารถสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนในทุก ๆ ด้าน ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย ดังนั้น จึงสมควรให้วัดที่มีความพร้อมในตำบลหนึ่ง ๆ จัดตั้งเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล …

อ่านต่อ