Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ (page 7)

Monthly Archives: Զع¹ 2018

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

กิจกรรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

วันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง  โดยคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดกิจกรรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นทุกวัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง และส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ต่าง ๆ ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ๕ วัน

อ่านต่อ

พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและพิธีสมโภชข้าวมธุปายาส ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง โดยคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดพิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและพิธีสมโภชข้าวมธุปายาส ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมือง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำทิศใต้ของประเทศไทย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว หนัก ๑,๔๐๐ กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุงเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๑ ตั้งอยู่ระหว่างศาลากลางจังหวัดพัทลุงกับศาลจังหวัดพัทลุง ในปี ๒๕๕๒ จังหวัดพัทลุงและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญปิดทององค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พร้อมทั้งปรับปรุงศาลาและภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม …

อ่านต่อ

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมงานบุญสามัคคีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ ครั้งที่ 18

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดทับกฤชกลาง ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ งานนี้จัดมาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 18 มีผู้อุปสมบท 15 รูป บรรพชา 90 รูป พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วันนี้ หลวงพี่น้ำฝน ศิษย์หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม มาร่วมอนุโมทนา การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นับว่าเป็นการดำเนินชีวิตวิถีพุทธ สร้างความสามัคคี ความเสียสละ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังความมีวินัย จิตใจอ่อนโยนให้แก่เยาวชนและประชาชน ที่จะร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป …

อ่านต่อ