Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ / 26

Daily Archives: Tuesday, 26 June 2018

รมตประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผอ.พศ.ถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๑ พรรษา

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๑ พรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรฯ

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก …

อ่านต่อ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ณ หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายณรงค์ ทรงอารม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วยช้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ถือเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งคือ วัดในพระพุทธศาสนาสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนนำในการเผยแผ่หลักธรรม และเป็นศูนย์กลางชุมชน สามารุสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนในทุกๆด้านที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ๒.เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน อันจักนำไปสู่การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ๒ วัน คือ ๒๕-๒๖ …

อ่านต่อ