Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ / 22

Daily Archives: Friday, 22 June 2018

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

กิจกรรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

วันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง  โดยคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดกิจกรรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นทุกวัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง และส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ต่าง ๆ ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ๕ วัน

อ่านต่อ

พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและพิธีสมโภชข้าวมธุปายาส ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง โดยคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดพิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและพิธีสมโภชข้าวมธุปายาส ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมือง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำทิศใต้ของประเทศไทย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว หนัก ๑,๔๐๐ กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุงเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๑ ตั้งอยู่ระหว่างศาลากลางจังหวัดพัทลุงกับศาลจังหวัดพัทลุง ในปี ๒๕๕๒ จังหวัดพัทลุงและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญปิดทององค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พร้อมทั้งปรับปรุงศาลาและภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม …

อ่านต่อ