Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ / 21

Daily Archives: Thursday, 21 June 2018

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมงานบุญสามัคคีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ ครั้งที่ 18

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดทับกฤชกลาง ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ งานนี้จัดมาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 18 มีผู้อุปสมบท 15 รูป บรรพชา 90 รูป พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วันนี้ หลวงพี่น้ำฝน ศิษย์หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม มาร่วมอนุโมทนา การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นับว่าเป็นการดำเนินชีวิตวิถีพุทธ สร้างความสามัคคี ความเสียสละ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังความมีวินัย จิตใจอ่อนโยนให้แก่เยาวชนและประชาชน ที่จะร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป …

อ่านต่อ

พศสนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม๓ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้ จำนวน ๓๐๕ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๓๖๕ รูป รวมทั้งสิ้น ๖๗๐ รูป ณ วัดพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี การนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน โดยในพิธีมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว …

อ่านต่อ